# امام_رضا(ع)

مناظره امام رضا علیه السلام با دانشمند یهودی

امام رضا علیه السلام:آیانمی‌پذیریکهتوراتبهشمامی‌گوید: «روشنائی،ازکوهطورسینا،آمد،ازکوهساعیربرماپرتوافکندوازکوهفارانبرماآشکارشد»؟ ـ : اینکلماتدرتوراتهستولیمقصودازآن‌هارانمی‌دانم. امام رضا علیه السلام:منمقصودرابیانمی‌کنم: مقصودازاینجمله (نورازطرفطورسیناآ‌مد) مطالبیاستکهبهعنوانوحیخداوندبهموسیبرکوهطورنازلفرمود. ومقصودازجمله (پرتوافکندبرمردمازکوهساعیر)، «ساعیر» کوهیاستکهخدابرآنبهعیسیوحیمی
/ 0 نظر / 6 بازدید

مناظرۀ امام رضا(علیه السلام) با علمای مسیحی

گفتم: فدایتشوم،مقصودشآزمایششمااست،ولیکاربی‌اساسیکرده،‌وبدکارینمودهاست. امامرضا علیه السلام:چهکاری؟ نوفلی: اهلکلاموبدعت،برخلافدانشمندانمسلمانهرچهبفرمائید،ازشمامطالبهدلیلمی‌کنند،مثلاًاگربگوئیدخدایکیاستمی‌گویندیکیبودناورااثباتکن،وواگربگوئید: محمدفرستادهخدااست،می‌گویندرسالتاورااثباتنما،پسازاینکهدلیلکافیهمبرایآنهاآوردهشود،آنقدرمغالطهمی‌کنندتاانساننظریهخودرارهاکند،وازاینلحاظاینمجلسبرایشماخطرناکاست. امام(ع)لبخندیزدوفرمود:
/ 0 نظر / 5 بازدید

امام رضا(علیه السلام) و مکرهای ــ سیاسی ــ مأمون

امامپاسخداد: هرگزاینکارراباطیبخاطرنخواهمکرد. . . روزهاوروزهامأموندرمتقاعدساختنامامکوشیدوپیوستهفضلوحسنرابهنزدشمى‏فرستادوبالاخرههممأیوسشدازاینکهامامخلافتراازوىبپذیرد. روزىذوالرئاستین،وزیرمأمون،دربرابرمردمایستادوگفت: شگفتا! چهامرشگفت‏آمیزىمى‏بینم! مى‏بینمکهامیرالمؤمنینمأمونخلافترابهرضاتفویضمى‏کند،ولىاونمى‏پذیرد. رضامى‏گوید: درمنتواناینکارنیستوهرگز
/ 0 نظر / 8 بازدید

مسیر حرکت امام رضا(علیه السلام) و انگیزۀ آن مسیر

یکىازدستورهاىمامونبراىآوردنامامبه «مرو» آنبودکه «رجاءبنابى‏ضحاک‏» رامامورکردهبودتاخطسیراورابصره،اهوازوفارسقراربدهدوهرگزازراهکوفه،جبلوقم،امامرانیاورد. علتایندستورهمواضحبود. زیرااهلکوفهوقمشیعهبودندودرمهرورزىنسبت‏ بهعلویانواهل بیتمعروفبودند،بویژهکوفهکهازحساسیتویژه‏اىدرقلمروحکومتىبرخورداربود. ماموننمى‏خواستامام(علیهالسلام) باعبورازاینشهرهابیشترآنان
/ 0 نظر / 8 بازدید

ایراد بنی اسرائیلی و فواید نیکی به پدر و مادر(روایت قرآن ناطق از یک داستان قرآن

درعیوناخبارالرضاازبزنطىنقلمیکندکهگفت: ازحضرترضاعلیهالسلامشنیدمفرمود: مردىازبنىاسرائیلیکىازبستگانخودراکشتوکشتهاورابرسرراهمردىازبهترینبازماندگانیعقوب (اسباطبنىاسرائیل ) گذاشت. بعدمطالبهخوناوراکردحضرتموسىعلیهالسلامگفت: گاوىبیاوریدتاکشفحقیقتکنم. حضرترضاعلیهالسلامفرمود: هرنوعگاوىمىآوردندکافىدراطاعتوپیروىامربود،ولىسختگفتند؛چونتوضیحخواستند،خداوندهمبرآنهاسختگرفت. پرسیدندچگونهگاوىباشد؟گفت : (بقرةلافارضولابکرعوانبینذلک ) نهکوچکونهبزرگبلکهمابین
/ 0 نظر / 13 بازدید

چرا حضرت رضا علیه السلام به خراسان دعوت شدند؟

پسازتصمیمبردعوتازآنحضرت،مأمون (رجاءبنابىضحاک ) رابابرخىازدرباریانمورداعتمادخودبهمدینهگسیلداشت،تاحضرتامامرضا (علیهالسلام ) رابهسفرخراسانوادارنماید. ابتداحضرترضا (علیهالسلام ) دعوتآنانراقبولنفرمود،تابهآنهاومردمبفهماندکهدستگاهحکومتدردعوتازآنحضرت،چهمقاصدپنهانوآشکارىدارد. عاقبت،پسازاصرارفراوان؛حضرترضا (علیهالسلام ) قبولفرمودکهازطریقمکهوعراقبهسوىخراسانروانگردد. حضرترضا (علیهالسلام ) درمدینهباقبرمنوّرجدّبزرگوارش ‍ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

حدیت سلسلة الذهب

اینماجراراتقریباتمامکتابهایىکهبهاحوالامامرضا(علیه السلام) وجریانهاىخطسیرشبه«مرو»پرداخته‏اند،نقلکرده‏اند. هنگامورودبهنیشابوردوحافظقرآنبهنامهاى«ابوزرعهرازى‏»و«محمدبناسلمطوسى‏»همراهباتعدادبیشمارىازدانشجویانسرراهشراگرفتندتاچشمشانبهجمالرویشروشنىگیرد. مردمبسیارىبهاستقبالآمدهبودند،برخىفریادمى‏زدند،برخىدیگرازخوشحالىجامهخودرابرتنمى‏دریدند،عده‏اىروىزمیندرمى‏غلتیدند،عده‏اىهمسُماسترامامرادرآغوشمى‏کشیدندوبالاخرهجمعىنیزگردنهارابهسوىسایبانمحملشکشیده،هرکسبهنحوىاحساساتخودراابرازمى‏کرد. روزبهنیمهرسیدوازچشمانمردمهمچنانسیلاشکسرازیربود. بالاخرهچندتنازراهنمایانفریادبرآوردندکه: «اىمردم،همهسکوتاختیارکردهگوشفرادهید. پیغمبراسلام(صالله و علیه و آله) راباازدحامبرگردفرزندشآزارمدهید. . . » درآنهنگامامام(علیه السلام) حدیثىراباذکرسلسلهسندطلائیش(از پدران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

گوشه ای از اخلاق امام رضا(علیه السلام)

تواضع: دربخشصفاتواخلاقآنحضرتازقولابراهیمبنعباسنقلکردیمکهگفت: چونامامرضا (علیه السلام) تنهابودوبراىاوغذامى‏آوردندآنحضرتغلامانوخادمانوحتىدربانونگهبانرابرسرسفره‏اشمى‏نشاندوباآنهاغذامى‏خورد. همچنینازیاسرخادمنقلشدهاستکهگفت: چونآنحضرتتنهامى‏شدهمهخادمانوچاکرانخودراجمعمى‏کرد،ازبزرگوکوچک،وباآنانسخنمى‏گفت. اوبهآنانانسمى‏گرفتوآنانبااو. کلینى
/ 0 نظر / 8 بازدید

تاریخ تولد و مدت زندگانی حضرت رضا علیه السلام

حضرتامامرضاعلیهالسلامدرسالیکصدوچهلوهشتدرمدینهمتولدشد،گروهیگفتهاندآنجنابدرروزجمعهیازدهمذیالقعدهسالیکصدوپنجاهوسهپسازپنجسالازوفاتحضرتصادقعلیهالسلاممتولدشدهاست،اینروایتراشیخصدوقنقلکردهوبعضیهمعقیدهدارندتولدآنجنابروزپنجشنبهبودهاستومادرشامولدیبودکهاوراامالبنینمیگفتندواسمحقیقیاشنجمهبود. گفتهشدهناممادر
/ 0 نظر / 7 بازدید

شناخت اجمالی امام هشتم علیه السلام

امامرضاعلیهالسلامهشتمینامامشیعهاثناعشرىاستوپیامبر(صلی الله و علیه و آله) ناموىرابهصراحتذکرفرموده: علىفرزندموسى،فرزندمحمد،فرزندعلى،فرزندحسین،فرزندعلى،فرزندابوطالبکهدرودخدابرهمهآنانباد. کنیه‏اشابوالحسناست. برخىازلقبهایشعبارتندازرضا،صابر،زکى،ولى. . . نقشانگشتریش: حسبىالله،یابهروایتدیگرماشاءالله،لاقوةالابالله. زادگاهشدرمدینهبهسال 148 هجرىبود. یعنىدرهمانسالىکهجدشامامصادق(علیه السلام) درگذشتوایننظر
/ 0 نظر / 8 بازدید