# امام_رضا(علیه_السلام)

مناظره امام رضا علیه السلام با دانشمند یهودی

امام رضا علیه السلام:آیانمی‌پذیریکهتوراتبهشمامی‌گوید: «روشنائی،ازکوهطورسینا،آمد،ازکوهساعیربرماپرتوافکندوازکوهفارانبرماآشکارشد»؟ ـ : اینکلماتدرتوراتهستولیمقصودازآن‌هارانمی‌دانم. امام رضا علیه السلام:منمقصودرابیانمی‌کنم: مقصودازاینجمله (نورازطرفطورسیناآ‌مد) مطالبیاستکهبهعنوانوحیخداوندبهموسیبرکوهطورنازلفرمود. ومقصودازجمله (پرتوافکندبرمردمازکوهساعیر)، «ساعیر» کوهیاستکهخدابرآنبهعیسیوحیمی
/ 0 نظر / 6 بازدید

مناظرۀ امام رضا(علیه السلام) با علمای مسیحی

گفتم: فدایتشوم،مقصودشآزمایششمااست،ولیکاربی‌اساسیکرده،‌وبدکارینمودهاست. امامرضا علیه السلام:چهکاری؟ نوفلی: اهلکلاموبدعت،برخلافدانشمندانمسلمانهرچهبفرمائید،ازشمامطالبهدلیلمی‌کنند،مثلاًاگربگوئیدخدایکیاستمی‌گویندیکیبودناورااثباتکن،وواگربگوئید: محمدفرستادهخدااست،می‌گویندرسالتاورااثباتنما،پسازاینکهدلیلکافیهمبرایآنهاآوردهشود،آنقدرمغالطهمی‌کنندتاانساننظریهخودرارهاکند،وازاینلحاظاینمجلسبرایشماخطرناکاست. امام(ع)لبخندیزدوفرمود:
/ 0 نظر / 5 بازدید

پیام امام رضا علیه السلام برای شیعیان

یکمهمانمنزلماآمد. خداهمه‌یامواترارحمتکند. پدرمبهاوگفت: غذاخوردی؟گفت: بلهحاجآقا! آقایمنگفت: راستمی گویییادروغ؟گفت: دروغ! راستبگویید. حرفمی‌زنیمراستبگوییم. بازاریراستبگوید. بناراستبگوید. نجارراستبگوید. معلمراستبگوید. همهبگویند: بلدنیستم. سؤالازمنمی‌کنی؟راستشرامی‌خواهیبلدنیستم. «قُلْ» بهمردمبگو. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

علل پذیرش ولایت عهد توسط امام رضاعلیه السلام

آرى،مردمبهوجودامامودستپروردگانوىنیازبسیارداشتند،چهدرآنزمانموجفکرىوفرهنگىبیگانه‏اىبرهمهجاچیرهشدهبودوباخودارمغانکفروالحاددرقالببحثهاىفلسفىوتردیدنسبت ‏بهمبادىخداشناسى،مى‏آورد. براماملازمبودکهبرجاىبماندومسؤولیت‏خویشرادرنجاتامت‏بهانجامبرساند. ودیدیمکهامامنیز - باوجودکوتاهبودندورانزندگیشپسازولیعهدى - چگونهعملاوارداینکارزارشد. حالاگراوبارد
/ 0 نظر / 7 بازدید

امام رضا(علیه السلام) و مکرهای ــ سیاسی ــ مأمون

امامپاسخداد: هرگزاینکارراباطیبخاطرنخواهمکرد. . . روزهاوروزهامأموندرمتقاعدساختنامامکوشیدوپیوستهفضلوحسنرابهنزدشمى‏فرستادوبالاخرههممأیوسشدازاینکهامامخلافتراازوىبپذیرد. روزىذوالرئاستین،وزیرمأمون،دربرابرمردمایستادوگفت: شگفتا! چهامرشگفت‏آمیزىمى‏بینم! مى‏بینمکهامیرالمؤمنینمأمونخلافترابهرضاتفویضمى‏کند،ولىاونمى‏پذیرد. رضامى‏گوید: درمنتواناینکارنیستوهرگز
/ 0 نظر / 8 بازدید

اکمال دین در لحظه وفات رسول (ص ) ، چرایی و نحوه ی انتخاب امام پس از پیامبر

امرامامت،اتمامدیناستکهدینبهوسیلهآنکاملگرددوحضرترسولصلىاللهعلیهوآلهقبلازاینکهازجهانخاکىرختبربندد،معالمدینشرابراىمردمبیانفرمودوراهشرانشاندادوخودبهقصدخداوند،آنانراترککرد. آنحضرتصلىاللهعلیهوآله،علىبنابىطالبعلیهالسلامرابراىمسلمانانپیشواوراهنماقراردادوهرچهراکهبداننیازداشتندبرایشانبیانفرمود. هرکسگمانکندکهخداوند،دینخودراکاملنکردهاست،کتابخداوندراانکارنمودهوهرکسکتاب
/ 0 نظر / 9 بازدید

امام رضا(ع): بر غریبى حسین و درد او گریه کنید!

ثقهجلیلریانبنشعیبگفت : درروزاولمحرمبرامامابىالحسنرضاعلیهالسلامواردشدم،بهمنفرمود: اىپسرشبیب ! آیاروزهدارى؟گفتم : نه .گفت : اینروز،روزىاستکهزکریاىپیامبردرآنپروردگارخودراخواندوگفتربهبلىمنلدنکذریهطیبهانکسمیعالدعاء(1)یعنىاىپروردگارمن ! مراازنزدخویشذریتىپاکببخش،هماناکهتودعاراشنوندهاى .پسخداىتعالىدعاىاورامستجابکرد،وملائکهرافرمودتازکریارادرحالتىکهوىدرمحراب
/ 0 نظر / 8 بازدید

مسیر حرکت امام رضا(علیه السلام) و انگیزۀ آن مسیر

یکىازدستورهاىمامونبراىآوردنامامبه «مرو» آنبودکه «رجاءبنابى‏ضحاک‏» رامامورکردهبودتاخطسیراورابصره،اهوازوفارسقراربدهدوهرگزازراهکوفه،جبلوقم،امامرانیاورد. علتایندستورهمواضحبود. زیرااهلکوفهوقمشیعهبودندودرمهرورزىنسبت‏ بهعلویانواهل بیتمعروفبودند،بویژهکوفهکهازحساسیتویژه‏اىدرقلمروحکومتىبرخورداربود. ماموننمى‏خواستامام(علیهالسلام) باعبورازاینشهرهابیشترآنان
/ 0 نظر / 8 بازدید

حدیت سلسلة الذهب

اینماجراراتقریباتمامکتابهایىکهبهاحوالامامرضا(علیه السلام) وجریانهاىخطسیرشبه«مرو»پرداخته‏اند،نقلکرده‏اند. هنگامورودبهنیشابوردوحافظقرآنبهنامهاى«ابوزرعهرازى‏»و«محمدبناسلمطوسى‏»همراهباتعدادبیشمارىازدانشجویانسرراهشراگرفتندتاچشمشانبهجمالرویشروشنىگیرد. مردمبسیارىبهاستقبالآمدهبودند،برخىفریادمى‏زدند،برخىدیگرازخوشحالىجامهخودرابرتنمى‏دریدند،عده‏اىروىزمیندرمى‏غلتیدند،عده‏اىهمسُماسترامامرادرآغوشمى‏کشیدندوبالاخرهجمعىنیزگردنهارابهسوىسایبانمحملشکشیده،هرکسبهنحوىاحساساتخودراابرازمى‏کرد. روزبهنیمهرسیدوازچشمانمردمهمچنانسیلاشکسرازیربود. بالاخرهچندتنازراهنمایانفریادبرآوردندکه: «اىمردم،همهسکوتاختیارکردهگوشفرادهید. پیغمبراسلام(صالله و علیه و آله) راباازدحامبرگردفرزندشآزارمدهید. . . » درآنهنگامامام(علیه السلام) حدیثىراباذکرسلسلهسندطلائیش(از پدران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید