صدای گریه ی آقا را نمی شنوی؟

از ماموریت که برگشت خوشحال بود.

پرسید:راستی فرمانده! گمراه کردن اینها چه فایده ای داره؟

ابلیس جواب داد: امام اینها که بیاید، روزگار ما سیاه خواهد شد. اینها که گناه می کنند امامشان دیرتر می آید.

مثل هر جمعه با یک بغل پرونده از اتاق زد بیرون. هنوز قدم از قدم برنداشته، با کنجکاوی پرسیدم: این هفته پرونده ها چطور بود؟

یک نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و در حالی که با سر به اتاق اشاره می کرد، آرام گفت:

صدای گریه ی آقا را نمی شنوی؟

 

منبع: بخش "آخرین پیامک ها"ی سایت مصاف

/ 0 نظر / 22 بازدید